Házirend

A KABOLO MOZGÁSMŰVÉSZETI MŰHELY Kft. (üzemeltető)
ATTRAKTÁR
nevű gyakorlótermének HÁZIRENDJE

A KABOLO Kft. ATTRAKTÁR gyakorlóterme a Reviczky Udvar létesítmény területén belül található.
A házirend célja, hogy meghatározza azokat az alapvető szabályokat, amelyek az ATTRAKTÁR biztonságos, rendeltetésszerű üzemeltetéséhez, állagának megőrzéséhez, ezáltal magas színvonalú működéséhez szükségesek. Továbbá, hogy előírja azokat a viselkedési elvárásokat, melyek minden vendég zavartalan sportolását és kikapcsolódását szolgálják.
Az ATTRAKTÁR házirendjében foglaltak a gyakorlóhely területén tartózkodó, továbbá a szolgáltatásait igénybevevő minden vendégre kötelezőek.
A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE A HÁZIREND EGYIDEJŰ ELFOGADÁSÁT IS JELENTI!
A jelen házirend minden vendég számára szabadon elérhető és áttekinthető, a terem és az öltöző falán kifüggesztve, valamint honlapunkon keresztül.

Szolgáltatás igénybevételének feltételei:
Ön, mint vendégünk vagy képviselője kijelenti, hogy megfelelő egészségügyi állapotban van, és az ATTRAKTÁR területén bekövetkező esetleges egészségügyi problémák, baleset esetén a terem személyzetét és vezetőségét felelősség nem terheli.
Az ATTRAKTÁR sportterületeire belépni csak érvényes napijeggyel, bérlettel vagy promócióból származó ingyenes napokon a regisztrációt követően lehet. A szolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni. A bérletek névre szólnak, és meghatározott időtartamra vonatkoznak. Az elveszett bérleteket nem áll módunkban pótolni. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.
Hosszabbítás csak betegség esetén, igazolás ellenében lehetséges.
A terem használója nem sérthet meg hatályos jogszabályi előírásokat valamint a jelen házirendben foglalt szabályokat, melyeket a jegyek vagy bérletek megvásárlásával automatikusan elfogad.
18 éven aluli személy csak szülői vagy oktatói felügyelettel tartózkodhat a teremben.
Első alkalommal mindenkinek (óralátogató, gyakorló, tanár egyaránt) ki kell töltenie “Felelősségvállalási nyilatkozat” című regisztrációs lapunkat is, melyben a résztvevő vállalja, és aláírásával igazolja, hogy jelen házirendet elolvasta, megértette, és szabályait be fogja tartani.
18 év alatti vendégek nevében a szülő, gondviselő nyilatkozik.

Adatkezelés:
Az üzemeltető a vendégekről számítógépes és papíralapú adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben megtagadó vendéggel szemben jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Az üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen esetben harmadik félnek nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek a jogszabályi kötelezettségen alapuló adatszolgáltatások. (Adatkezelési tájékoztatónk a honlapon elérhető.)

Rendeltetésszerű használat:
A helyiségek, eszközök csak rendeltetésüknek megfelelően, az oktatók utasításai szerint használhatók, úgy hogy ezzel magát és másokat se veszélyeztessen!
EGYÉNI GYAKORLÁS oktatói felügyelet nélkül csak saját felelősségre, és csak felnőtt korú vendégeknek lehetséges!
A terem üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek.
A terem területén történt balesetet vagy sérülést kérjük, azonnal jelezzék a felügyelő személyzetnek! Erről a személyzet köteles jegyzőkönyvet kiállítani.
A talált tárgyakat minden vendég a felügyelő személyzetnek köteles leadni. A terem üzemeltetője nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
Az ATTRAKTÁR területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság megtartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.
A gyakorlóterem területére kizárólag az adott mozgásos tevékenységnek megfelelő, arra alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni, ital csak zárható műanyag palackban vihető be. Étkezni kizárólag a terem erre kijelölt területén lehet. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos.
A terem területén dolgozó oktatóknak, teremfelügyelőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni a vendégek figyelmét a megfelelő sportöltözet használatára.
Az teremben elhelyezett eszközök kizárólag rendeltetésüknek megfelelőn használhatók. Minden okozott kárt az oktatóknak, teremfelügyelőnek jelenteni kell! A nem rendeltetésszerű használatból okozott kárt minden esetben meg kell téríteni!

A vendég, a számára átadott kisebb eszközöket (pl. zsonglőr kellékek) köteles a gyakorlás végén, de legkésőbb távozáskor a felügyelő személyzetnek, oktatónak hiánytalanul leadni. A vendég ezekért anyagi felelősséggel tartozik az üzemeltető felé.
A szolgáltatások igénybe vételekor a mobiltelefon használatát-a mozgásostevékenység biztonságos folytatása, valamint a többi vendég zavartalan kikapcsolódása érdekében kérjük mellőzni!
Az eszközök használatát követően alaphelyzetbe visszaállítva, az apróbb eszközöket rendszeresített tároló helyükre visszahelyezve kötelesek a vendégek hátrahagyni. Az eszközök használatát a teremfelügyelők, oktatók segítik és ellenőrzik.
Családtagok, szülők, gyerekek a foglalkozások ideje alatt ingyenesen a vendégtérben tartózkodhatnak. A gyakorló térben külön engedéllyel és oktatói felügyelettel lehetnek ingyenesen, ameddig a többi gyakorlót nem zavarják. Felszólításra kötelesek a gyakorlóteret elhagyni, és a vendégtérben helyet foglalni.

Öltöző, zuhanyzó használat:
A vendégek részére az üzemeltető a ruhaváltáshoz elkülönített öltözőkabinokat biztosít.
Az öltözőben hagyott tárgyakért az üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal. A vendégek értéktárgyaikat a teremben tudják elhelyezni.
Zuhanyozni csak zárt fülkeajtó mellett szabad. Az esetlegesen kifolyt vizet kérjük rögtön feltörölni a vizes felületen történő megcsúszásos balesetek elkerülése érdekében!
Távozás után az öltözőben, zuhanyzókban szemetet hagyni tilos!

AZ ATTRAKTÁR TERÜLETÉN TILOS:

  • A személyzet számára fenntartott területre engedély nélkül belépni.
  • A dohányzás és az alkohol fogyasztása.
  • Olyan tevékenység folytatása, amely a terem szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért.
  • Minden, másokat – erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó – zavaró tevékenység.
  • Drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés.
  • Bármely veszélyes anyag vagy tárgy, mindenféle szeszes ital bevitele.
  • Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység folytatása, reklám, propaganda, szórólapok elhelyezése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.
  • Kép-és hangrögzítő berendezés használata.
  • Politikai tevékenység folytatása.
  • Bármilyen állat bevitele.

Az ATTRAKTÁR üzemeltetője fenntartja a jogot a klub egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.
Az ATTRAKTÁR üzemeltetője fenntartja az esetleges időpont és óratípus, valamint árai változtatásának a jogát.
Az ATTRAKTÁR egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, az üzemeltető szakmai vezetőjénél nyilvántartásba vett, oktatók jogosultak mozgásoktatási tevékenységet folytatni, oktatást, tréninget, workshopot tartani.

Nyitva tartás:
Az ATTRAKTÁR mozgásoktatási- és egyéb szolgáltatásai kizárólag a terem nyitva tartási idején belül vehetők igénybe. A nyitvatartási időről a honlapunkon tájékozódhatnak. A terem nyitása és zárása a meghirdetett foglalkozások előtt és után 30 perccel.
A nyitvatartási időn kívül eső időpontokra külön egyeztetés szerint van lehetőség a terem szolgáltatási körén belül eső használatára.
A terem szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel legkésőbb a zárás időpontjában elhagyni a Reviczky Udvar létesítményt.

Parkolás:
A vendégek számára a Reviczky Udvar létesítmény előtt, az utcafronton lévő parkolók használhatók. A létesítmény udvarán a KABOLO Kft. szolgáltatásait igénybevevő vendégek parkolására nincs lehetőség.

Egyéb rendelkezések:
Bármilyen saját cirkuszi-, sport- vagy elektromos eszközt, állványt, bútort, stb. csak külön engedéllyel lehet behozni és használni.
A foglalkozásokhoz használt saját eszközöket a foglalkozás után minden esetben haza kell vinni! Az ATTRAKTÁR területén csak külön engedéllyel tárolhatók saját eszközök, a kijelölt helyeken névvel ellátva. Külön engedély csak a szolgáltatási szerződés idejére gyakorlás céljára behozott eszközökre adható! Tartós tárolást az ATTRAKTÁR üzemeltetője nem vállal! Az itt hagyott eszközökért nem vállalunk felelősséget! Kérjük, mindenki tartsa tiszteletben mások privát felszerelését! A behozott eszköz semmilyen esetben sem lóghat ki a tárolási hely síkjából, mert balesetveszélyes. Kijelölt tárolóhelyeken kívül bármit a gyakorló térben elhelyezni, felszerelni csak külön engedéllyel lehet!

A behozott nagyobb cirkuszi vagy sporteszközök minőségtanúsítvány kötelesek. Az üzemeltető egyedileg jogosult elbírálni, hogy mely eszközöket enged be használatra az ATTRAKTÁR területére. A légtornász eszközök csak az üzemeltető által megbízott személy felügyeletével szerelhetők fel. Amennyiben az üzemeltető a behozott eszközt a biztonságos használatra nem látja alkalmasnak, kötelezi a tulajdonost az eszköz eltávolítására, illetve szükség esetén maga távolítja el! Ez vonatkozik a használat során megrongálódott eszközökre is!

Záró rendelkezések:
Jelen házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése esetén az üzemeltető figyelmeztetéssel élhet a szabálytalankodó felé, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni.
Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szerv segítségét kérni.
A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
E házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.
A HÁZIREND NEM ISMERETE NEM MENTESÍT ANNAK BETARTÁSA ALÓL!

Érvényes: 2019. 11. 01-től

Üzemeltető: KABOLO MOZGÁSMŰVÉSZETI MŰHELY Kft.
Cím: 1195 Budapest, Batthyány u. 8.
Telefon: +36302213140
e-mail: kabolommm@gmail.com
(Ingatlan tulajdonos: Reviczky Udvar Kft.)

Üzemelteti a WordPress.com. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

Create your website at WordPress.com
Kezdjük el
%d blogger ezt szereti: